Algemene voorwaarden

V13 05-02-2024 | 13:29:47

MIND is een beweging van en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Samen zetten we ons in om psychische problemen te voorkomen en mensen met psychische problemen te ondersteunen. We werken aan een samenleving waarin alle mensen de kans krijgen om naar eigen vermogen mee te doen en waarin iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En we zetten ons in voor meer begrip voor en openheid over psychische problemen. Om dit te bereiken doen we onderzoek, voeren we projecten uit en komen we in actie. Bij MIND kun je terecht om informatie en ervaringen te vinden en te delen en voor inspiratie, motivatie en ondersteuning. 

 

Voorwaarden voor het organiseren van een actie/evenement

 • Jouw actie of evenement sluit aan bij onze missie: psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Acties zijn veilig en worden altijd uitgevoerd met respect voor de medemens, dier, natuur of omgeving in ruimste zin van het woord. Sommige acties of evenementen kunnen afgewezen worden op grond van ‘ongeschikt voor MIND’. Dit is door MIND zelf in te vullen en te bepalen. Mocht je twijfelen of jouw actie bij ons past, neem dan contact met ons op via actie@wijzijnmind.nl.
 • Zodra je iets communiceert over de afdracht aan MIND of de donatie, wees dan in de boodschap helder en transparant over hoe je MIND steunt en hoe de donatie tot stand komt. Bijvoorbeeld: “X Euro van uw inschrijfgeld doneren wij aan MIND”. Of: “Per verkocht product wordt X% van de verkoopprijs gedoneerd aan MIND”;
 • De communicatie-uitingen over psychische problemen en MIND dienen respectvol en feitelijk juist te zijn. Alle communicatie-uitingen waarin MIND wordt genoemd, dienen ter goedkeuring aan MIND te worden voorgelegd. Je kunt deze uitingen sturen naar actie@wijzijnmind.nl;
 • MIND biedt promotiematerialen aan. Deze zijn te leen op basis van beschikbaarheid en afhankelijk van je actie/evenement. Materialen dienen uiterlijk drie weken vooraf per e-mail aangevraagd te worden door een e-mail te sturen naar actie@wijzijnmind.nl.
 • Het lenen van de materialen is gratis, op voorwaarden dat normaal met de materialen wordt omgegaan, dat we alles schoon, compleet en binnen 7 dagen na afloop van de actie retour ontvangen. Indien dit niet het geval is, zijn wij helaas genoodzaakt de aanschafprijs en/of herstelkosten in rekening te brengen.
 • Jouw actie of evenement wordt volledig op jouw risico georganiseerd. MIND is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart MIND van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.
 • MIND doet geen investeringen in jouw actie of evenement, maar is de begunstigde.
 • Je biedt volledige transparantie en de opbrengst van jouw actie maak je per ommegaande over via jouw persoonlijke actiepagina op doemeemetmind.nl. Of op rekeningnummer (IBAN nummer): NL80 ABNA 0809 9766 68 t.n.v. Stichting MIND te Amersfoort. Zet bij je donatie jouw gekregen persoonlijke donatiekenmerk of “actie + je voornaam”. Het contant overhandigen van de opbrengst is niet mogelijk. Ontvangen donaties (van actievoerder en/of supporter) worden niet teruggeboekt.
 • Herroepingsrecht: Het betreft eenmalige donaties en er is geen sprake van het herroepingsrecht
 • Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij indien wenselijk een aanvullende overeenkomst met je op.

 

Overige bepalingen 

 • MIND behoudt zich het recht voor om een actie of evenement van haar website te verwijderen wanneer zij dit nodig acht, om welke reden dan ook;
 • MIND zal, conform ons Privacy Statement, zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Auteursrechten 

 • MIND spant zich in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
 • Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op MIND, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart MIND tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten;
 • MIND en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Geen gesponsorde content

 • MIND is een onafhankelijk platform en publiceert geen gesponsorde berichten, persberichten of andere PR-content;
 • MIND zal nooit betalen voor inhoudelijke content op de site of in andere kanalen;
 • MIND doet niet aan linkruil of linkbuildingactiviteiten.

 

MIND heeft een ANBI Status en is een Keurmerk Erkend Goed Doel

MIND is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI status. Daarnaast heeft MIND ook het CBF keurmerk Erkend Goed Doel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft deze erkenning aan fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde manier bezighouden met het inzamelen en besteden van donaties. Om het CBF-keurmerk te mogen voeren, moeten fondsenwervende organisaties aan een groot aantal eisen voldoen. De erkenning bevestigt dat de organisatie:

 • Werkt vanuit haalbare doelen en een duidelijk plan van aanpak
 • Projecten evalueert en controleert op effectiviteit
 • Zorgvuldig omgaat met inkomsten en uitgaven, door duidelijke regels en verantwoording af te leggen binnen de organisatie en aan het publiek
 • Zich laat controleren door een accountant en een toezichthouder van het CBF
 • Klachten serieus neemt en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens
Goede doelen met de Erkenning worden jaarlijks door het CBF gecontroleerd en eens in de drie jaar uitgebreid getoetst. Meer informatie over MIND vind je op https://wijzijnmind.nl/over-ons/cbf

 

Organisatiegegevens

Stichting MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

KvK nummer: 41177226

Website: www.wijzijnmind.nl