Privacy Statement

V7 03-02-2020 | 12:05:24

In dit Privacy Statement kun je lezen waarom MIND jouw gegevens verwerkt, wat wij ermee doen en wat jouw rechten zijn. 

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website doemeemetmind.nl verwerkt MIND uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Het organiseren van of deelnemem aan een actie
  Wanneer je een actie wilt organiseren legt MIND jouw naam, e-mailadres, (woon)plaats, telefoonnummer, geboortedatum en in sommige gevallen jouw t-shirtmaat vast. Op jouw persoonlijke pagina kun je jouw streefbedrag, persoonlijke motivatie voor de actie en eventuele foto’s uploaden. Je kunt ervoor kiezen om een donatie te doen voor jouw eigen actie, wij zullen dan ook jouw IBAN en persoonlijke donatiebedrag opslaan. Indien jij daar toestemming voor hebt gegeven zullen wij jou via e-mail op de hoogte houden van de activiteiten van MIND. In deze mailings kan MIND ook om (financiële) steun vragen. 

 • Het maken van een donatie  
  Via doemeemetmind.nl kun je op verschillende manieren een donatie doen. Je kunt ervoor kiezen aan een individu, een team of een evenement te doneren of om een algemene donatie te doen. MIND zal voor dit doel jouw naam, e-mailadres, IBAN en telefoonnummer (optioneel) verwerken. Jouw donatie zal (indien wenselijk anoniem) gepubliceerd worden op de (actie)pagina. Wanneer je daar toestemming voor geeft mag MIND je middels haar nieuwsbrief op de hoogte houden van haar activiteiten. Als je in het donatieformulier je telefoonnummer invult mag MIND je telefonisch benaderen m.b.t. haar activiteiten en/of donateurschap
 • Het verzenden van de nieuwsbrief
  Als jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief mag MIND je via e-mail op de hoogte houden van haar activiteiten. MIND kan je in deze mailings ook om (financiële) steun vragen. 
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van MIND te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet MIND om de berichtgeving zo interessant mogelijk voor jou te houden. Op de website worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement
 • Het verbeteren van de dienstverlening
  MIND gebruikt uw emailadres in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
   

MIND verwerkt de persoonsgegevens omtrent jouw deelname of organisatie van een actie en/of jouw donatie op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst. Voor sommige verwerkingen vragen wij jou om toestemming of beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang.

Uw rechten

Onder de AVG kun jij je beroepen op de volgende rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken;
 • De mogelijkheid om toestemming in te trekken, wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming.

In geval je een inlogaccount hebt voor deze website, kun je, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al jouw persoonsgegevens inzien. Ook kun je via het dashboard jouw gegevens aanpassen of een verwijderverzoek indienen. Indien je geen account hebt kunt je via FG@wijzijnmind.nl een beroep doen op jouw rechten. Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen. Bij een verzoek kunnen wij jouw identiteit controleren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft MIND passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt MIND gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Jouw gegevens worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Ontvangers

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren (zoals Kentaa en Buckaroo), geven wij je persoonsgegevens onder geen beding aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Autoriteit Persoonsgegevens

MIND helpt je graag als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door MIND. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen door MIND.

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kun je contact opnemen met ons via: FG@wijzijnmind.nl.

MIND behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.