Deelnemersvoorwaarden

Deelnemersvoorwaarden

 1. Last Man Standing@home (verder te noemen LMS@home) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.
 2. LMS@home is dit jaar op 31 oktober 2020 en ivm corona een @home- editie. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar locatie en het aanvragen van eventuele vergunningen indien nodig.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.
 4. LMS@home is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.
 5. Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 6. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider. 
 7. Deelnemen aan LMS@home is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS@home. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS@home.
 8. LMS@home vergt een zware lichamelijke en mentale inspanning. Door deel te nemen verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren en elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan LMS.  
 9. Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 10. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.
 11. Indien een deelnemer niet mee doet of zich afmeldt kunnen reeds gedane sponsordonaties niet worden gerestitueerd.
 12. Het doel van dit evenement is MIND steunen in de strijd voor een mentaal gezonde jeugd. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon.
 13. MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of eindtijd te wijzigen of LMS@home geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht. Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 14. Deelnemer is verplicht rekening te houden met zijn omgeving, natuur en milieu.
 15. Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS@home en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.
 16. Deelnemer geeft toestemming voor gebruik van beeldmateriaal wat hij/zij zelf maakt en deelt.
 17. MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.
 18. Indien LMS@home wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.
 19. Tijdens LMS@home is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:
  - Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
  - Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor de omgeving.
 20. Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 21. MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
 22. MIND heeft alleen een inspanningsverplichting en kan geen garantie geven dat de livestream te allen tijde zonder onderbrekingen/storing toegankelijk is.
 23. MIND is niet aansprakelijk voor enigerlei schade wat voortvloeit uit het (tijdig) niet juist kunnen livestreamen.
 24. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar telecommunicatie.
 25. MIND mag te allen tijde de livestream buiten gebruik stellen indien noodzakelijk. Ze zijn niet verantwoordelijk voor schade.
 26. In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.
 27. Met het inschrijven voor LMS@home verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.